Guizhou Hu 5-2-2018.PNG

Guizhou Hou

VP, head of risk analytics, global data and analytics

Dr. Guizhou Hu, M.D., Ph.D., is Vice President, Head of Risk Analytics for Global Data and Analytics at RGA.